Một số vấn đề cần lưu ý về pháp lý khi xem xét tiếp nhận quyền đại diện của người đại diện thực hiện việc khiếu nại

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại là một trong những chế định quan trọng được quy định trong Luật Khiếu nại, trong đó, người khiếu nại có quyền được người khác đại diện hợp pháp cho mình để thực hiện việc khiếu nại.

Đọc Thêm